Bescherming erfgenamen tegen schulden nalatenschap

Iedere erfgenaam kan worden geconfronteerd met een schuld van de overledene. Als bekende schulden uit de nalatenschap kunnen worden betaald, dan lijkt het zuiver aanvaarden van de nalatenschap meestal ook de beste keuze. De nalatenschap kan vervolgens op eenvoudige wijze worden afgewikkeld. Beneficiaire aanvaarding, waardoor een erfgenaam nooit met zijn privévermogen aansprakelijk wordt voor een negatieve nalatenschap, zou dan enkel tot onnodige kosten en lasten leiden.

Niet in alle gevallen is het voor u, als erfgenaam, meteen duidelijk dat er schulden tot de nalatenschap behoren. Als erfgenaam kunt u ook onverwacht, zonder dat u hiervan een verwijt kan worden gemaakt, met schulden van de overledene te maken krijgen. Daardoor kan de nalatenschap alsnog tegen iedere verwachting in negatief zijn.

Door het zuiver aanvaarden wordt u met uw privévermogen verplicht ook de voor u eerder onbekende schulden van de overledene te betalen. U heeft in dat geval – achteraf ten onrechte – gemeend dat u eventuele andere schulden van de nalatenschap zonder meer kon betalen uit het vermogen van de nalatenschap. Staatsecretaris Teeven van Justitie vindt dat een erfgenaam in deze situatie tegen de onverwachte schuld dient te worden beschermd. Onder het huidige erfrecht kunt u zich als erfgenaam uitsluitend tegen al dan niet bekende schulden beschermen door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

Alsnog beneficiair aanvaarden

De staatssecretaris wil de systematiek rondom het aanvaarden van nalatenschappen zodanig wijzigen dat ‘nietsvermoedende en niet-kwaadwillende burgers' niet zo maar met niet geërfd vermogen in moeten staan voor onverwachte schulden van de overledene. Zijn ideeën sluiten aan bij door deskundigen geboden voorstellen en bij bestaande rechterlijke uitspraken. Dat komt er op neer dat erfgenamen op grond van de redelijkheid en billijkheid alsnog door de rechter in de gelegenheid kunnen worden gesteld de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, zodat zij niet met hun privévermogen hoeven in te staan voor onverwachte schulden. Een dergelijke regeling sluit ook aan op wat elders in Europa al gebruikelijk is.

De beoogde aanpassing is geen oplossing voor erfgenamen die in financiële problemen komen omdat een geërfde woning lange tijd te koop staat en de vaste lasten doorbetaald moeten worden. Onverkoopbaarheid van woningen is op dit moment een probleem van alle huizenbezitters en niet alleen van erfgenamen. Daarom heeft het kabinet maatregelen genomen om de woningmarkt weer op gang te helpen.

Voor meer informatie over het al dan niet aanvaarden van een nalatenschap met (onverwachte) schulden kunt u natuurlijk contact opnemen met ons kantoor.