Benoeming vereffenaar voor afwikkelen nalatenschap gebonden aan regels

Het is geen uitzondering dat erfgenamen niet allemaal in gelijke mate meewerken met de afwikkeling van de nalatenschap. In sommige gevallen kan de rechter dan op verzoek het afwikkelen van de nalatenschap in handen leggen van een vereffenaar. Die neemt dan voor de afwikkeling de plaats in van de erfgenamen. Echter, dat gaat niet zo eenvoudig. Het begint al bij de vraag of een erfenis zuiver is aanvaard dan wel beneficiair.


In de wet staat dat de rechtbank een vereffenaar kan benoemen als (een of meer) erfgenamen de erfenis beneficiair – dat is onder voorrecht van boedelbeschrijving – hebben aanvaard. In die situatie kunnen zowel erfgenamen als andere belanghebbenden benoeming van een vereffenaar aanvragen. Dat gebeurt meestal als degene die met de afwikkeling is belast (vaak een kind of familielid) tekort schiet in zijn of haar taakvervulling.

Als een nalatenschap zuiver is aanvaard, bestaat ook de mogelijkheid om een vereffenaar te laten benoemen door de rechtbank. Op grond van de wet zou dat alleen kunnen op verzoek van belanghebbenden in het geval er – voor zover bekend – geen erfgenamen zijn en op verzoek van schuldeisers.

De vraag is of ook erfgenamen die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard en geconfronteerd worden met mede-erfgenamen die zich op geen enkele wijze uitspreken over het al dan niet aanvaarden van de erfenis, de rechtbank kunnen vragen een vereffenaar te benoemen.

De rechtbank Haarlem vindt van niet. De rechtbank is daarbij uitgegaan van het verschil dat in de wet wordt gemaakt tussen belanghebbenden en erfgenamen. Niet alle juridisch deskundigen zijn het eens over deze uitleg van de wet. In de literatuur komt onder meer tot uitdrukking dat erfgenamen wel als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt als er sprake is van een of meerdere erfgenamen die de nalatenschap onbeheerd laten, en dat op grond daarvan wel benoeming van een vereffenaar mogelijk zou moeten zijn.

Wilt u meer weten over het afwikkelen van een erfenis in het algemeen of het benoemen van een vereffenaar in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de meest haalbare weg.