Belastingdienst: totaalbedrag van repeterende schenkingen in één keer belast

Jaarlijks “schenken op papier” is een populaire methode bij ouders om belastingvrij vermogen over te dragen op de volgende generatie. Daarvoor is een notariële akte nodig. De Belastingdienst Groningen stelde zich vorig jaar op het standpunt dat de jaarlijkse belastingvrijstelling ook zou gelden voor zogenaamde repeterende schenkingen op papier, dus de situatie dat in één notariële akte voor een paar jaar vooruit wordt overeengekomen tussen ouders en kinderen dat ouders jaarlijks, onder bepaalde voorwaarden, het vrijgestelde bedragen schenken op papier.

Die schenkingen zouden dan in elk van die afzonderlijke jaren worden belast, met inachtneming van de jaarlijkse vrijstelling. Dat standpunt heeft de Belastingdienst nu herroepen.


Een voorwaarde zou kunnen zijn dat de schenker en de ontvanger jaarlijks op een bepaalde datum in leven zijn. Dat is een opschortende voorwaarde. In de wet staat dat een schenking onder opschortende voorwaarde wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat de voorwaarde is vervuld. Dat geldt voor elke schenking, maar bij samenhangende schenkingen (in één akte en met een aantal jaarlijks uit te keren bedragen) werkt dat anders. Dan worden de in principe jaarlijkse betalingen samengevoegd tot één belastbaar bedrag op het moment dat de voorwaarde voor de eerste keer is vervuld en de eerste schenking gedaan wordt. Dan is in één keer het hele bedrag van alle jaarlijkse schenkingen belast.

Wilt u meer weten over de belastingvoordelen bij schenkingen en de grenzen die daaraan gesteld zijn? Bel ons voor het maken van een afspraak.