Andere bedoelingen dan in testament vastgelegd soms doorslaggevend

U heeft een testament gemaakt en in de jaren erna spreekt u herhaalde malen wensen uit en doet u dingen die andere bedoelingen aangeven dan u in uw testament heeft vastgelegd. Normaal gesproken zal daarmee na uw overlijden geen rekening worden gehouden. Behalve als het testament na uw overlijden zonder die verklaringen en daden geen zin blijkt te hebben. Hoe zit dat precies?


Bij de uitleg van een testament moet worden gelet op de verhoudingen die u wilt regelen en op de omstandigheden waaronder uw testament is gemaakt. Voor testamenten geldt een vormvoorschrift, het moet een schriftelijk document zijn. De inhoud en wat daarvan zij komt pas aan de orde nadat u bent overleden.

Echter, u kunt zich bij het opmaken van het testament ook vergissen. Bijvoorbeeld in de aanduiding van een persoon of een goed, Of dat u kennelijk niet goed heeft begrepen dat het niet afwijken van de wettelijke erfopvolging of plaatsvervulling ongewenste gevolgen zou hebben. Als dat het geval is en uw werkelijke bedoeling ondubbelzinnig kan worden vastgesteld, dan wordt uw testament uitgevoerd op de manier zoals u dat kennelijk heeft bedoeld.

Het is wel handig als uw erfgenamen nog een verklaring van de notaris waarbij het testament is opgemaakt, kunnen overleggen. De notaris kan mogelijk uit het dossier nog documenten en aantekeningen leveren waaruit uw bedoeling blijkt. Er kan sprake zijn geweest van een verschrijving of een vergissing.

Wilt u meer weten over het opmaken van een testament in het algemeen en de uitleg daarvan in het bijzonder? Neem contact met ons op en wij helpen u de regels te doorgronden en een afgewogen keuze te maken.